Thẻ

, ,

null

Để xem kích cỡ lớn hơn vào link ở đây: http://s731.photobucket.com/albums/ww313/dreamshop/CongTian/

Phần 2

Danmei: Tế Vũ Khinh Lôi
Artist: Congtian (?) – blog.yam.com/congtian
Uploader: Xuy Phong

[Tranh chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh khách quan không sử dụng với mục đích thương mại.]