Thẻ

, ,

Artist: mlcamaro – deviantart.com
Original Novel: Trường An Huyễn Dạ
Character: Hoang Phủ Đoan Hoa, Lang Gia, An Bích Thành,…
Uploader: Xuy Phong@codason.wordpress.com
[Giữ nguyên credit khi mang ra ngoài.]