Thẻ

, , , , ,

Lư Châu Cố Sự

Tác giả Nam Cung Linh
Đạo Mộ Bút Kí đồng nghiệp
Nhân vật: Ngô Tà, Trương Khởi Linh (Bình Tà CP)
Uploader: Xuy Phong
Nguồn: http://tieuvolai.wordpress.com